Navedeni tekst i slike primjera modula programa i dokumenata podložni su izmjenama zbog nadogradnje uslijed zakonskih izmjena ili inovativnih izmjena i poboljšanja, te kao takvi ne moraju biti identični tijekom prezentacije ili u demo verziji programa.

 • Matični podaci

Matični podaci projekta WERP sadrže sve matične šifarnike koji se protežu kroz sve ostale aplikacije. Npr. ovdje je sadržana regionalna podjela (države, županije (regije), općine, mjesta, ulice, zone i ulične instalacije), matični šifarnici artikala, barcodova artikala, serijskih brojeva artikala, kataloških oznaka artikala,poslovnih partnera, dokumenata poslovnih partnera, poslovnih banaka, tečajne liste, kontni plan i mnogi drugi.
Praćenje artikala po serijskim brojevima, upotreba više barcodova za jedan artikl, upotreba više kataloških oznaka za jedan artikl a time i lakše praćenje iste vrste artikla od više dobavljača, praćenje artikala po šaržama, izrada sastavnica artikala, određivanje koeficijenata ambalaže, izrada analiza cijena određenog artikla u cjenicima od raznih dobavljača i dr.
Kod praćenja poslovnih partnera naglasak je stavljen na što lakšu uporabu matičnog šifarnika poslovnih partnera u komercijalne svrhe stoga je na nivou partnera moguće evidentirati veći broj kontakt osoba sa raznim brojevima telefona, moguće je direktno slanje e-maila kako poslovnom partneru, tako i kontakt osobi, također moguće je izvršiti adresiranje koverti za jednog ili više poslovnih partnera, evidentirati poslovnice partnera, vozače, prijevoznike, odredišta, uvoziti cjenike partnera i dr.

Svojstveno za poljoapoteke, mogućnost dodavanja odgovorne osobe (profesionalnih korisnika, distributera ili savjetnika) u poslovnog partnera. Svaki poslovni partner može imati više osoba koje na neki način koriste zaštitna sredstva (uporaba, daljnja prodaja ili distribucija), pa je time omogućen unos više osoba/brojeva iskaznica koji ostaju trajno pohranjeni.
Kontni plan je moguće koristiti po želji korisnika, a na nivou svakog konta moguće je odrediti pravila knjiženja koja se tako definirana protežu kroz sve aplikacije, npr. obvezan unos troškovne raspodjele (unos mjesta troška, analitičkog mjesta troška) ili radnog naloga i dr. Također, ovdje se upravlja i organizacijskom strukturom poduzeća, poslovnim jedinicama, mjestima prihoda i rashoda, analitičkim mjestima prihoda i rashoda, odjelima i dr.

 • Robno materijalno knjigovodstvo

Robno materijalno knjigovodstvo je jedan od složenijih modula projekta WERP. Naime, vrlo je teško ukratko nabrojati sve njegove mogućnosti, uglavnom pokriva sve potrebe poduzeća na nivou praćenja prometa roba i usluga, te fakturiranja istih. Potrebno je istaknuti samo neke osobitosti, a to je potpuno pokriveno praćenje sitnog inventara na zalihi i upotrebi (bilo po radniku ili po osnovnom sredstvu), praćenje HTZ opreme (po radniku), mogućnosti praćenja robe na komisiji, praćenje i evidentiranje ambalaže, praćenje i evidentiranje serijskih brojeva artikala, šarži artikala, korištenje signalnih količina po skladištima dr.

Potpuno su automatizirani procesi inventure, izrade zapisnika o promjenama cijena, i mnogi drugi, a moguće je i korištenje npr. barcode sakupljača i dr.

Osobitosti modula robnog knjigovodstva se u biti očituju u tome da se načinima funkcioniranja i kontiranja pojedine dokumentacije upravlja u administratoru sustava što rezultira gotovo trenutnim utjecajem na kontiranje pojedine stavke dokumenta. Knjiženjem dokumentacija završava odmah u glavnoj knjizi / financijskom knjigovodstvu, ili u knjigama PDVa, npr. knjizi popisa robe u trgovini, knjizi izlaznih računa, salda contima i dr.

Sa managerskog stajališta moguće je dobivati različite informacije o ostvarenoj realizaciji, stanju zaliha  i dr., a omogućena je i izrada različitih grafičkih dijagrama za pojedina izvješća, npr. grafički prikazi i usporedba prometa maloprodajnih dućana.

Svi izvještaji se mogu ispisati u PDF formatu ili se preko definiranih predložaka ispisati u MS Excelu. Predlošci su varijabilni s obzirom na želje korisnika, a sposobniji korisnici mogu predloške sami mijenjati prema svojim potrebama. Predlošci se odnose kako na pojedine dokumente (primku/kalkulaciju, ponudu, predračun, otpremnicu, izlazni račun i dr.) tako i na etikete i deklaracije koje mogu sadržavati barkodove, opise i dr., a moguće ih je otisnuti na razne formate naljepnica.

Jedna od mogućnosti koja zauzima posebno mjesto je rad sa različitim kombinacijama cjenika, od koji je potrebno nabrojati samo neke, npr. cjenike za pojedinog partnera, interne cjenike, cjenike na nivou poduzeća, cjenike na nivou poslovnica (skladišta) i dr.

U svim cjenicima je osim cijene po šifri robe moguće definirati rabate i kase, tako se sva dislocirana maloprodaja bazira na uvezenim cjenicima iz centra tvrtke.

Robno materijalno knjigovodstvo može se paralelno raditi u dvije kalendarske godine, ali izlaz iz skladišta u novoj kalendarskoj godini ponekad nije moguće napraviti zbog nedostatka količine po artiklu koja se još nalazi u prošloj godini (dok ju godišnja obrada ne prenese).

Kod izrade računa sustav vodi brigu o fiskalizaciji izdanih veleprodajnih računa, te iste fiskalizira (ZKI i JIR) ako je kupac platio račun u gotovini (novčanice) ili karticom. Ukoliko veleprodajni račun kupac plaća preko transakcijskog računa (najčešći slučaj u veleprodaji) račun neće biti fiskaliziran. Tijekom izrade računa procesi automatski vode brigu o ostalim elementima koji moraju biti prikazani na računu a vezani su za zakone i propise od 01.07.2013, ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju.

Također kod otpreme robe i fakturiranja iste moguće je izraditi i devizne račune. Devizni računi se prenose automatski u SaldaConti u dvije valute, u kuni i valuti fakturiranja (npr. Euro). Kod naplate otvorene stavke u stranoj valuti sustav vodi brigu o nastalim tečajnim razlikama u odnosu na tečaj zaduženja i tečaj naplate.

 • Prenosivi barkod uređaj Unitech HT630

Jako važna stvar vezana uz robno materijalno knjigovodstvo i maloprodaju jest mogućnost izrade razne dokumentacije uz pomoć barkod uređaja HT630. Za ovaj uređaj Bilanca je razvila posebne module programa za: Inventuru, Otpremnicu, Međuskladišnicu, Maloprodaju, Narudžbenicu, Izdatnicu i Ponudu. Najveća prednost ovakvih uređaja je u izradi inventure ali i svih ostalih dokumenata sa puno stavaka, gdje je faktor ubrzanja vrlo velik u usporedbi sa ručnim unosom u dokument.

Barkod uređaj se napuni zalihom poslovne jedinice, nakon toga se očitavaju barkodovi na etiketama artikala, upisuje se prebrojena količina, uređaj se zatim postavlja u bazu a očitanja se upisuju/uvoze u zaglavlje dokumenta. Uređaj radi na bazi batch procedura dok se podaci pohranjuju u jednostavnim txt datotekama.

 • Robno materijalna evidencija komisionih prometa

Posebna pažnja je posvećena robno materijalnoj evidenciji u radu sa dobivenim i danim komisijama. Dobivena komisija se automatski vodi kao vanbilančna evidencija, tako da na jednoj poslovnoj  jedinici (skladište) možete imati neograničeni broj komisionara. U trenutku prodaje takve robe proces automatizirano prebacuje robu sa komisionog  (vanbilančnog) na Vaše skladište (bilančno) i radi komisione odjave na nivou svakog komisionara posebice  ali po nabavnim cijenama od dobavljača. Kod dane komisije možete svoju robu pratiti kod kupca ili na nivou kupca i njegove poslovnice (trgovine). Ovisno o definiranju poslovnice i evidencije imate mogućnost pregleda i/ili izlista zaliha odnosno kartica artikla.

Nad svim procesima ugrađeno je automatsko kontiranje transakcija, i rad sa optičkim uređajima. Posebnost ovog rješenja je u dokumentu međuskladišnica izlaza gdje odmah definirate skladište ulaza i prodajnu cijenu koja će biti na ulaznoj poslovnoj jedinici, pri čemu sustav registrira međuskladišne interne marže.

Izrada dokumenata Primke, Otpremnice i Međuskladišnice u evidenciju komisionih prometa je ista kao i kod ostale izrade ovakvih dokumenata u robno materijalnom uz razliku što se u ovome dokumentu koristi šifra komisionara.

Primjer slika popisa komisionih skladišta u kojima se vrši dokumentacija.

 • Maloprodajna blagajna (POS sustav)

Čini samo jedan mali dio cjelokupnog praćenja prometa robe i usluga u poduzeću, a kao takva integrirana je sa modulom robno-materijalnog knjigovodstva.

On-line način rada maloprodajne blagajne – slučaj poduzeća (centar u kojemu je postavljen server) koje u svojem sustavu na istoj lokaciji ima maloprodajnu poslovnicu, te ista može raditi direktno na serveru.

Off-line način rada maloprodajne blagajne – slučaj kada je maloprodajno mjesto lokacijski izdvojeno od središta poduzeća. Svakodnevno vrši prijenos podataka (za jedan ili više dana) u sjedište poduzeća, a preuzima (uvozi) nove cjenike, razduženja, prodavače i ostale podatke za maloprodaju.

U maloprodajnoj blagajni moguće je evidentiranje do tri različite vrste naplate po jednome računu, moguće je izdavanje R1 računa, trajno evidentiranje osoba koje su kupci i korisnici R1 računa u trgovini (Matični šifarnik kupaca u trgovini) i dr. Također, omogućena je prodaja na nivou odjela, više blagajni unutar jedne trgovine i dr.  Promet se može pratiti do tri osnovne grupe prema statusu artikla kao npr. trgovačka roba, vlastiti proizvodi, usluge.

Kod maloprodajne blagajne u poljoprivrednim apotekama i sl. bitno je istaknuti automatsko evidentiranje osoba i popunjavanje očevidnika o otrovima (kemikalijama), u slučaju prodaje zaštitnih sredstava. Iako odnedavno očevidnike o kemikalijama nije potrebno voditi u maloprodajnim mjestima (samo uvoznici). Unatoč tome preporučujemo vođenje očevidnika otrova jer uvelike pomažu pri online ispunjavanju FIS obrazaca koji, eto, opet služe za evidenciju prodaje zaštitnih sredstava (dok su to donedavno bili očevidnici). Naravno, kod uvoza/unosa tvari isto tako se vrši automatsko evidentiranje osoba i popunjavanje očevidnika o kemikalijama prema EZ Uredbi 1272/2008, sa pripadajućim grupama/skupinama kemikalija GHS01 – GHS09.

Važno je napomenuti mogućnost izrade dokumenata Otpremnice i Narudžbenice trgovačke robe u maloprodajnim trgovinama. Naime, u programu je rješenja brza automatska izrada Međuskladišnice robe u Centru na temelju uvoza stavaka iz predanih Otpremnica i Narudžbenica robe iz maloprodajnih trgovina. Ovime se ubrzava proces fakture otpreme robe iz veleprodaje, te se vrlo brzo napuni zaliha robe maloprodajnim centrima prema „razduživanju“ Narudžbenica.

U matičnom šifarniku kupaca u trgovini evidentiraju se maloprodajni kupci R1 računa, a šifarnik je zaseban za svaku poslovnu jedinicu. U podatke o kupcu se također upisuje broj iskaznice profesionalnog korisnika zaštitnih sredstava, te kod prodaje takvih sredstava program obavezno traži unos kupca i broja iskaznice profesionalnog korisnika.

Fiskalizacija maloprodajnih računa (dobivanje ZKI i JIR brojeva) se vrši tijekom naplate računa novčanicama (gotovina), karticom… Također, svi računi se mogu naknadno fiskalizirati ako je tijekom rada blagajne došlo do prekida internetske konekcije ili konekcije na server Porezne uprave.

Maloprodajni računi se dalje materijalno i financijski obrađuju preko tzv. interne otpremnice koja kontrolira utržak, kontira i puni glavnu i trgovačku knjigu.

 • Salda conti kupaca i dobavljača

Salda conti kupaca i dobavljača pokriva nekoliko grupa dokumenata poput zaduženja, naplata, knjižnih obavijesti, predujmova, storna, otpisa, prijenosa i tečajnih razlike. Posebno je potrebno istaći povezanost sa modulom fakturiranja, te automatski izračun i kontiranje tečajnih razlika. Od karakterističnih dokumenata potrebno je istaknuti cesiju i asignaciju, gdje program vodi brigu o sva tri sudionika, a korisnik samo treba odabrati svoje svojstvo. Slično je i sa kompenzacijama, gdje sistem predlaže međusobne kompenzacije, pronalazi partnere koji imaju uvjet za isto i omogućava ispis prijedloga i specifikacija. Predujmove je moguće voditi na kontu predujma ili redovnom kontu.

Naplate i likvidacije zaduženja osim ručnim postupkom likvidiracije moguće je likvidirati i uvozom izvoda iz FINE. Prometni dokumenti nastali u salda contima se potpuno automatski kontiraju i prenose u glavnu knjigu, odnosno knjige poreznih evidencija (PDVa). Evidenciju salda contija moguće je paralelno raditi za dvije kalendarske godine, a naknadna godišnja obrada prijenosom doknjiži sve otvorene stavke iz stare godine u novu.

 • Financijsko knjigovodstvo

Financijsko knjigovodstvo je modul u kojem je omogućeno praćenje financijskih temeljnica koje nastaju automatikom u procesima knjiženja, ili koje nastaju neposrednim ručnim unosom. Unos stavaka temeljnica uvelike ovisi o definiciji konta iz kontnog plana poduzeća tako da je ovdje omogućeno praćenje konta po deviznim vrijednostima, praćenje prometa po mjestima prihoda i rashoda, praćenje po analitičkim mjestima prihoda i rashoda, praćenje troškova ili ostvarenih prihoda po radnim nalozima i dr.

Također, moguće je pregledavati razna financijska izvješća, npr. bilancu, konto kartice i dr. po različitim kriterijima, npr. bilancu je moguće pregledati sa početnim stanjem, bez početnog stanja, ili na nivou mjesta prihoda i rashoda i dr. Sva izvješća moguće je ispisati i u MS Excel, a moguće je i sastavljati vlastite sheme po kontima. Npr. vičan korisnik može kreirati svoju shemu punjenja računa dobiti i gubitka tako da doslovce u trenu može navedeni izvještaj imati popunjen. Evidencija financijsko knjigovodstvo omogućuje paralelan rad u dvije kalendarske godine (novoj i nedovršenoj staroj), a prijenos godine je automatiziran.

 • Knjiga registra životinja

Vođenje evidencije životinja na gospodarstvu. Podjela ovisi o vrsti životinja za koje se vodi evidencija (Vrsta knjige u gospodarstvu), npr. Evidencija krava, junica, teladi, svinja, ovaca, itd. Životinje su podijeljene u kategorije i pasmine. Na idućih nekoliko slika prikazani su primjeri:

 • Knjige PDVa

Knjige PDVa sadržavaju sve porezne knjige propisane od strane zakonodavca, npr. knjiga IRa, knjiga URa, knjiga popisa u trgovini, knjiga dugotrajne imovine za obrtnike, knjiga primitaka i izdataka, knjiga evidencije ulaznih i izlaznih računa i dr.

Pored toga neke od knjiga, npr. knjiga IRa, knjiga URa i dr. mogu sadržavati do 99 različitih podvrsta, pa tako kod knjige IRa možemo razlikovati knjigu IRa za redovan promet, primljene predujmove, internu potrošnju i dr., a otvaranje različitih podvrsta knjiga nije ograničeno i prepušteno je korisniku.

Također, u knjigama URa i IRa omogućeno je evidentiranje platnog prometa sa fizičkim osobama, a čak je automatiziran i proces njihove naplate bilo da je ista izvršena u cijelosti ili djelomično. Malim obrtnicima ova opcija služi kao nekakav primitivni salda conti, gdje postavljanjem određenih upita mogu dobiti ‘otvorene stavke’.

Definiranje obračunskih razdoblja PDVa moguće je izvršiti od strane korisnika tako da se pojedini korisnici mogu odlučiti obračune PDVa raditi kvartalno, polugodišnje ili mjesečno, a izrada i popunjavanje prijave poreza je potpuno automatizirana. Također, obrazac prijave poreza (PDVa) moguće je ispisati i u MS Wordu.

 • Knjige veterinarske evidencije

S obzirom da su mogućnosti i specifikacije ovog modula dosta široke, reći ćemo par riječi i postaviti nekoliko slika. Sve detaljne informacije o Knjigama veterinarske evidencije možemo prezentirati u Vašim poslovnim prostorima.
Ovaj modul sadrži: Knjiga recepata, Ambulantni dnevnik,  Knjiga evidencije bolesti, Knjiga evidencije cijepljenja, Knjiga evidencije trihinele i Knjiga evidencije osjemenjivanja.
Za navedene knjige je najvažnije je da se pune prometnim podacima maloprodajnih poslovnih jedinica. Znači, sve maloprodajne trgovine (apoteke, ambulante, veterinari na terenu) izdaju maloprodajne račune na temelju kojih se automatski pune knjige veterinarske evidencije. Svaku od navedenih knjiga prati standardni ispis knjige te ispisi na temelju upita/filtera, npr. ispis po kupcu, po veterinaru, prema razdoblju itd.

 • Dugotrajna imovina

Popis dugotrajne imovine sa obračunima amortizacije, povećanjima vrijednosti, otpisima dugotrajne imovine, stavljanjem imovine izvan upotrebe, vraćanjem u upotrebu i dr. Obračun amortizacije moguće je raditi godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno, dok se pregled prethodnih obračuna amortizacije može obaviti u bilo kojem trenutku.

Osnovna sredstva se mogu vezati i uz radnike poduzeća, a prema navedenom kriteriju raditi i godišnje popise sredstava, tj. inventuru. Međutim, inventuru je moguće raditi i prema raznim drugim kriterijima, npr. po poslovnim jedinicama, mjestima troškova, analitičkim mjestima troškova i dr.

Po obračunu amortizacije dobiva se gotova iskontirana financijska temeljnica u modulu financijskog knjigovodstva.

Dugotrajna imovina jedina analitička evidencija koja ima dvostruku evidenciju kartica, tako da se razlikuju kartice dugotrajne imovine na nivou vijeka trajanja samog sredstva i karticu na nivou kalendarske godine. Svaka kartica na nivou kalendarske godine sadrži početno stanje koje predstavlja kumulativni iznos svih prethodnih poslovnih događaja.

 • Blagajničko poslovanje

Blagajničko poslovanje je modul u kojem se odvija blagajnički promet u poduzeću. Moguće je vođenje gotovo neograničenog broja blagajni u poduzeću, a obično se klasificiraju na gotovinske blagajne, blagajne kartica i dr.
Korisniku je ostavljena mogućnost proizvoljnog utvrđivanja shema kontiranja pojedinog dokumenta (uplatnice, isplatnice, storno uplatnice/isplatnice i dr.) a isto se radi u kombinaciji sa vrstom naplate. Za svaku je stavku moguće upisati do 10 konta na koja se kontiraju upisani iznosi.

Vođenje deviznih blagajni u različitim valutama, a za svaku valutu je moguće definirati apoene. Raspodjela apoena s obzirom na ostvareni saldo dnevnika izvodi se automatski bez intervencije korisnika, ili ručno pri čemu korisnik sam unosi iznose apoena.

Ukoliko se kroz blagajnu prate i evidentiraju obročni oblici plaćanja ili negotovinski oblici plaćanja poput slipova kartica, omogućeno je precizno evidentiranje dnevnika prema kojem su navedeni dokumenti ušli u blagajnu, te evidentiranje dnevnika prema kojem su poslani na naplatu. Ukoliko se radi o karticama koje su upisane u dislociranim maloprodajnim blagajnama, iste nije potrebno unositi već se samo vežu na odabrane stavke blagajničkog dnevnika u trenutku ulaza u blagajnu.
Izlaz pojedinih kartica se prati po odabranim datumima i bankama (POS aparatima) u koje se isti odnose na naplatu. Jednom upisana kartica trajno ostaje evidentirana u blagajni što omogućuje analizu naplaćenih /nenaplaćenih kartica u bilo kojem trenutku.

Izvješća koja se koriste u blagajničkom poslovanju su uglavnom propisana od strane zakonodavca i čine ih prije svega blagajnički dnevnik, uplatnica i isplatnica. Pored toga, korisniku je omogućeno korištenje većeg broja rekapitulacija vezanih uz kartice i sl.

 • Obračun kamata

U obračunu kamata moguće je obračunavati zatezne kamate na neizvršena plaćanja. Obračun kamata može biti ručni (računi se ručno unose, naplaćuju, te se zatim radi obračun kamata) ili  automatski (podaci o računima i naplatama istih se prenose iz aplikacije salda conti kupaca i dobavljača). Moguća je poveznica i sa financijskim knjigovodstvom lokalnih uprava, tako da se kamate mogu obračunavati i na zakašnjela podmirenja npr. komunalne naknade i sl. Tako obračunate kamate moguće je automatski prenijeti u salda conti kao novo potraživanje, te u glavnu knjigu tvrtke.

 • Obračuni otkupa ratarskih kultura

Obračuni otkupa ratarskih kultura su usko povezani sa robno materijalnim knjigovodstvom, ali mogu funkcionirati i kao samostalna aplikacija. Kroz obračune otkupa moguće je vršiti razne otkupe ratarskih kultura (npr. soja, kukuruz, ječam, pšenica i sl.). Otkup se vrši prema unaprijed zadanim parametrima i vrstama troškova koji se mogu razlikovati od kulture do kulture, a čak i od mjesta do mjesta otkupa. Npr. za istu kulturu moguće je s obzirom na mjesto otkupa definirati različite vrste troškova. Uz mogućnost obračuna po standardu i po sustavu vlage, moguće je napraviti obračun po klasama u ovisnosti po proteinima.

Kod same tablice troškova sušenja moguće je izraditi vrlo brze simulacije stvarnih troškova sušenja s obzirom na zadane parametre. Podaci su uvijek prikazani po kilogramu otkupa ratarske kulture.

Sam unos otkupnog bloka je u biti vrlo jednostavan što pridonosi vrlo brzom unosu i rješavanju većeg broja stranaka u redu. Korisnik jednostavno sa vagarinke prepisuje samo osnovne elemente, npr. vlagu, primjesu, lom i npr. brutto količinu odvage, a program nakon upisa količine automatski sve izračunava i na temelju otkupnog bloka (dobavljač nije u sustavu PDVa) ili ulaznog računa od proizvođača ratarske kulture (u sustavu PDVa) radi primku robe u skladište. Kod samog unosa podataka sa vagarinke tablica se ponaša kao kalkulator, te prilikom izmjene podataka uvijek možete vidjeti promjene u cijeni.

 Unos podataka sa vage i uređaja se može aktivirati automatski u obračun tako da operater (skladištar) ne može utjecati na unesene podatke i tako eventualno pogodovati nekom dobavljaču ratarske kulture, (opcija koja se prilagođava vašoj mosnoj vagi i uređaju za ispitivanje uzorka kulture).

Osim obračuna, proizvođač od kupca odmah dobiva račun R1 za usluge otkupa (sušenje, manipulativni troškovi, koncentracija, dr.), kreditno pismo za podizanje repromaterijala u pojedinim maloprodajnim centrima, ili zamjenu za drugi proizvod otkupljivača npr. stočno brašno, posije i slično, a  prema unaprijed definiranom koeficijentu robne razmijene, što je opet ovisno o načinu isplate za koji se proizvođač ratarske kulture odluči.

Jedan od najvećih problema je što dobavljač na vrijeme ne dostavlja svoj račun tvrtki koja vrši otkup, te ista ne može iskoristiti predporez. Da bi se to spriječilo kod samog obračuna može se uključiti automatsko kompletiranje dokumentacije prema statusu dobavljača (pravna, fizička osoba), tako da na otkupnom mjestu odmah izdaje sljedeće dokumente:

a) Obračun otkupa,  b) IRa za uslugu sušenja,  c) URa od dobavljača (sustav simulira iru od dobavljača zbog predporeza),  d) Kreditno pismo za podizanje robe u vašoj trgovini (cijeli iznos ili kombinirano),  e) Prijedlog kompenzacije (vašeg računa za uslugu i dio ulaznog računa od dobavljača).

Sve dokumente na licu mjesta potpisuje dobavljač ratarske kulture. Knjiženjem obračuna nastaju sljedeći procesi: a)primka otkupa,  b)nastaje zaliha na skladištu otkupa po standardnoj cijeni otkupa,  c) kartica artikla po skladištu,  d)izlazni račun za troškove sušenja nastaje u robnom,  e) izlazni račun automatski puni salda conti – kupca,  f) ulazni račun u salda conti  – dobavljač,  g) izlazni račun puni knjigu IRa u knjigama PDVa,  h) ulazni račun puni knjige URa u knjigama PDVa, i) kompenzacija u slada contima. Svi navedeni dokumenti se potpuno automatski kontiraju i pune financijske temeljnice bez da skladištar (otkupljivač) mora to znati. Evidencija otkupa se vodi bilančno, dok evidencija pologa se vodi kao vanbilančna evidencija u financijskom knjigovodstvu.

Obračun i otkup ratarskih kultura može se raditi direktno sa više mjesta otkupa (svako mjesto otkupa po šifri skladišta) preko interneta na vlastitom serveru u centru tvrtke. Broj otkupnih mjesta je neograničen.

Također, kroz ovu aplikaciju moguće je izvesti i praćenja otkupa sa čuvanjem tuđe robe u silosima (polog raznih kultura) i sa obračunom i naplatom troškova (svaki mjesec automatski se rade izlazni računi za uslugu skladištenja kulture). Sustav prati i povremena podizanja vlasnika kulture (otpremnica pologa) i kod obračuna uzima u obzir sva podizanja.

Od izvješća moguće je ukratko napomenuti izvještaje o financijskom i količinskom praćenju otkupljenih količina, fakture koje se izdaju proizvođaču kulture za troškove sušenja, te međusobna prebijanja sa proizvođačima otkupljenih kultura i dr.

Opcija Obračun kod troškova skladištenja služi za prikaz troškova čuvanja tuđe robe u silosima po ratarskim kulturama, dok se Fakturiranje usluge skladištenja obavlja po ključu vlasnika ratarske kulture + kultura.

 • Mješaona stočne hrane

Kompletirano rješenje povezano sa skladišnim poslovanjem, odnosno evidencijom gotovih proizvoda (skladište gotovih proizvoda) i evidencijom materijala (skladište materijala i komponenti). Potrebna izrada normativa, kojih po jednom proizvodu može biti do 999 vrsta. Zaduženjem na skladište gotove robe dokumentom predatnicom sustav automatski prema normativima vrši razduženje skladišta materijala, odnosno komponenti.

 • Kadrovska evidencija

Kadrovska evidencija informacijskog sustava WERPa sastoji se od većeg broja matičnih šifarnika, npr. šifarnika članova obitelji, bračnih stanja, državljanstava, krvnih grupa, sindikata, stanarskih statusa, radnih mjesta, vrsta staža i mnogih drugih.
Jednom evidentirani radnik trajno ostaje u podacima a njegovim unosom u matične podatke odmah nastaje i knjiga poduzeća u kojoj su evidentirani svi radnici s obzirom na datume dolaska i odlaska iz poduzeća.
Dakle, evidentiranjem radnika moguće je pratiti gotovo sve promjene vezane uz njega za vrijeme trajanja radnog odnosa.
Neke od tih evidencija su prethodna zaposlenja, evidentiranje zdravstvenog osiguranja radnika i članova njegove obitelji, evidentiranje članova obitelji za olakšice, evidentiranje pripadnosti raznim sindikatima, korištenja godišnjeg odmora, raznih znanja i zvanja radnika, evidentiranje testova i zaštite na radu, ugovora o radu radnika. Kroz kadrovsku evidenciju omogućeno je i evidentiranje lakših slučajeva kredita i obustava radnika, ali i nekih stalnih dodataka radnika, npr. putnih troškova za dolazak na posao.

Omogućena je izrada izvještaja, potvrda, riješenja u MS Wordu, te raznih ispisa u MS Excelu gdje korisnik prema potrebi može definirati koji su mu podaci potrebni (npr. ime i prezime radnika, OIB, šifra i naziv radnog mjesta, godine staža i dr.)

 • Obračun plaća + JOPPD obrazac

Obračun plaća je modul koji se neposredno nadovezuje na kadrovsku evidenciju, a služi za obračun i isplatu plaća radnika i raznih dodataka koji nisu plaća, npr. obračun i isplata regresa, božićnice i dr.

Formule izračuna plaća su promjenjive izvana, tijekom izvođenja, čime je omogućeno pokrivanje velikog broja raznih obračuna plaća radnika, a u plaćama je evidentiranje raznih tipova radnog vremena za razne poslovne jedinice, evidentiranje državnih praznika, praćenje evidencije dopunskog zdravstvenog osiguranja i dr. Obračun plaća za različite aktivnosti radnika, za invalide rada, invalide rata, za radnike sa raznim kombinacijama beneficiranog radnog staža i dr.

Tijekom unosa plaće korisniku pomažu ‘pomoćnici’ (pomoćne aktivnosti), a kroz plaću se automatski provlače obustave i dodaci upisani u kadrovskoj evidenciji, ili krediti radnika upisani u kreditnom poslovanju. Kod obustava radnika je moguće od plaće oduzimati i devizne iznose, a sustav vodi računa kod preuzimanja deviznih obustava o tečaju za navedenu banku i navedenu valutu.

Isplate iznosa plaća moguće je izvršiti na do tri tekuća računa radnika, a izrada svih ispisa potrebnih kod izrade plaće je na jednom mjestu što korisniku olakšava upotrebu istih.

Poseban dio čini i evidencija prosjeka plaća koja se može koristiti kod obračuna bolovanja bilo na teret fonda, bilo na teret poslodavca.

Od 01.01.2014. u plaćama je integriran obrazac JOPPD koji se izvozi u xml i predaje elektronskim putem direktno iz obračuna plaća u sustav „e-Porezna“. Program automatski prati da li se radi o punom ili skraćenom radnom vremenu, prvi ili zadnji mjesec zaposlenja i sl.

Ukoliko se plaća ne isplati, kopiranjem originalnog obrasca u opciju ‘nema isplate plaće’ nastaje novi JOPPD obrazac koji sadrži elemente kod neisplate plaće.

Za naknadnu isplatu kopiranjem u opciju ‘naknadna isplata plaće’ nastaje još jedan JOPPD obrazac sa elementima kao naknadna isplata plaće. Isto tako se može raditi ispravak i nadopuna JOPPD obrasca, te uvesti više obračuna u JOPPD.

 • Kreditno poslovanje

Izrada obračuna kredita radnicima ili drugim fizičkim i pravnim osobama, pri tome evidentirani krediti mogu bili vlastiti ili od drugih osoba.
Najčešća upotreba ovog aplikativnog modula je evidentiranje kredita koje daju poslovne banke ili druge institucije radnicima na duži ili kraći vijek otplate, čime se dobiva kartica kredita i vrši automatska otplata rata kroz plaću radnika. Mogućnost pregleda kartice kredita, evidentiranja ručnih uplata radnika, razni pregledi dugovanja, uplata, dospijeća rata i dr.
Automatskom uplatom posljednje rate kroz plaću radnika vrši se zatvaranje kredita i u slijedećim obračunima plaće se navedeni kredit više ne uzima u obzir.

Kod evidencije deviznih iznosa kredita na dan obračuna plaće devizne vrijednosti će se prema tečaju pretvoriti u domaću valutu. Likvidaciju rata moguće je vršiti u kunama ili u deviznim vrijednostima bez obzira na valutu u kojoj su zadužene rate, tj. konverzija valuta uvijek je dvosmjerna. Pored raznih izvješća operativnog karaktera moguće je dobiti i obrazac kredita (MS Word) koji se daje drugim osobama kod sklapanja kredita.

 • Obrasci za uplatu / isplatu (HUB)

Prilikom korištenja ove plikacije u svrhu lakšeg popunjavanja i ispisa navedenih obrazaca, moguće je izvršiti grupiranje obrazaca prema vlastitim kriterijima, te ih trajno evidentirati. Aplikacija je povezana i sa matičnim šifarnikom poslovnih partnera i žiro-računa partnera.
Pored toga, obrasci koji nastaju u drugim aplikacijama, npr. obračunu plaća ili obračunu autorskih honorara ovdje su dostupni za pregled i eventualne izmjene prema željama korisnika.
Važno je napomenuti da su pokriveni sve vrste papira kod ispisa ovih obrazaca, npr. beskonačni, beskonačni sa odrescima, A4, A4 sa odrescima i sl. Namještanje i pomak papira za ispis na pisač više nije potrebno raditi kroz namještanje i pomicanje papira na pisaču, već se isto može obaviti u grafičkom sučelju unutar same aplikacije i kao takvo ostaje upisano na nivou računala i pisača korisnika.

 • Praćenje proizvodnje

Aplikacija praćenja proizvodnje je složeni aplikativni modul koji je usko povezan sa robno-materijalnim knjigovodstvom, dugotrajnom imovinom, kadrovskom evidencijom i plaćama radnika. Naime, u ovoj aplikaciji moguća je izrada normativa vremena i normativa rada, te protezanje istih kroz radne naloge, a sve u svrhu praćenja troškova proizvodnje.

Zanimljivosti ove aplikacije su upotreba radnih lista u proizvodnji na koje poslovođa, koji zadaje zadatke neposredno radnicima, može vršiti planiranje i evidentiranje trajanja rada, radnih operacija, te strojeva i vremena rada strojeva koji su u samome radu korišteni. Radne liste mogu sudjelovati u izračunu plaće čime se neposredno dolazi do troškova rada radnika. Pored toga, radne liste evidentiraju i trošak rada stroja te se kao takve slijevaju u radne naloge. Također, potrebno je napomenuti da je omogućena i preraspodjela režijskih troškova po radnim nalozima.

Slivena masa troškova i ostvarenih prihoda u radnim nalozima služi u svrhu određivanja cijene koštanja proizvodnje pojedinoga proizvoda. Ovim modulom vrlo je jednostavno pratiti proizvodnju kako ratarskih kultura, tako rad mješaone stočne hrane, rad betonare, proizvodnju drvenih proizvoda, proizvodi metalne industrije i razne druge tipove proizvodnje.
Na nivou svakog pojedinog radnog naloga moguće je dobiti i grafički pregled ostvarenih prihoda i troškova, a na nivou radnih lista moguće je grafički pregledavati i uspoređivati vrijednosti rada radnika i rada strojeva.

Ovaj modul dolazi do izražaja kada se koristi u međusobnoj sprezi sa robno materijalnim knjigovodstvom. Izradom i knjiženjem robno materijalnog dokumenta na nivou stavke vrši se terećenje ili prihodovanje pojedinog radnog naloga. Na taj način omogućena je potpuna kontrola troškova i prihoda tvrtke sa stanovišta proizvodnje.

Sljedeće primjere dajemo kod proizvodnje u metalnoj industriji, odnosno proizvodnja elemenata za klimatizaciju, grijanje, prozračivanje, dimovodne kanale, te ostalu galanteriju iz navedenog područja. Isti model se može primijeniti i kod proizvodnje npr. opruga, strojnih dijelova, samih strojeva i vozila, složenih alata, vučnih vozila i slično.

Pored vrste radova mogu se vezano za prethodno, definirati do 999 normativa po jednom objektu. U normativu se posebno definiraju materijali (sa količinom po jedinici proizvoda, te eventualno i alternativni materijal); odnosno posebno se definiraju operacije sa potrebnom klasifikacijom radnika, broja radnika i eventualno šifrom stroja/alata i norma sata istoga.
Normativi se mogu nivelirati do 6 nivoa, ali u ovom djelu informativnog sadržaja ne možemo opisati tako složene aktivnosti i mogućnosti rada sa normativima. Na temelju ispravno definiranih normativa, možete prema naručenim količinama u lansiranim radnim nalozima raditi i rekalkulaciju potrebnih materijala.

Važniji pregledi i izvješća: plan proizvodnje, radne liste, zalihe materijala, obračun materijala. Ostali dokumenti iz robno materijalnog knjigovodstva koji su povezani sa radnim nalozima: izdatnica i povratnica materijala, predatnica na skladište gotovih proizvoda.         Izdavanjem materijala iz skladišta i knjiženjem izdatnice ista automatski ‘sjeda’ u stavku radnog naloga kao rashod, dok predatnica se u stavkama RN prikazuje kao prihod po planskim cijenama.

 • Kooperacijska proizvodnja

Kooperacijska proizvodnja je aplikativni modul koji se rabi za praćenje proizvodnje van vlastite tvrtke u kojoj ista sudjeluje kao kooperant drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Modul je razvijen za praćenje dvije vrste proizvodnja: ratarska i stočarska proizvodnja, dakle razlikujemo ratarsku i stočarsku kooperaciju.

Ukoliko je potreba za obje proizvodnje svaka se vodi na zasebnoj poslovnici. Obje proizvodnje su jako slične samo što je stočarska proizvodnja daleko složenija jer sadrži neke elemente koji su nebitni kod ratarske proizvodnje. Osnovna svrha je praćenje kooperanta po otvorenom (i potpisanom) ugovoru o proizvodnje tijekom turnusa (stočarska) ili ratarske kulture (ponekad i parcele/kulture, ratarske). Prate se dvije osnovne kategorije podataka po jednom ugovoru kooperativne proizvodnje:  a) Rashodi; b) Prihodi

 1. a) Rashodi se prate robno, materijalno i financijski, a također i ostale usluge trećih osoba (npr. usluge veterinarskih stanica, bolesti, izlučivanja i slično). Evidentira se svaki artikl po količini, cijeni i iznosu koji se dostavlja kooperantu.
 2. b) Prihodi se prate također robno, materijalno i financijski, predajom ratarske kulture na otkupno mjesto ali prema broju ugovora i knjiženjem ‘sjedaju’ na desnu stranu na kartici ugovora. Svrha aplikacije je da se po broju ugovora prikupe svi troškovi proizvodnje (prihodi), razlika je praktično zarada, odnosno prihodi kroz rashodi bi davali koeficijent uspješnosti proizvodnje i ne bi smjeli biti manji od 1.

Definiranje ugovora o proizvodnji sa kooperantima: Stočarska i Ratarska.

Kooperacija ratarska i stočarska je povezana sa komplet skladišnim poslovanjem poduzeća i svih otvorenih poslovnica (skladišta). Tako da je po svakom otvorenom ugovoru o kooperaciji ratarske/stočarske proizvodnje dozvoljeno skidanje materijala iz više skladišta, moguće je i direktno sa skladišta trgovačke robe (klasa 6) tako da sustav automatski stavke ‘provoza’ po klasi 3 bilo po prodajnoj ili nabavnoj cijeni.

Drugim riječima, jednom broju ugovora materijali se mogu dostavljati sa različitih skladišta materijala.

Kada imate jako puno kooperanata i definiranih ugovora, moguće je kod dostave repromaterijala kooperantima planirati da se u jednom transportu opsluži više kooperanata, ali se predlaže za svakog posebice pripremiti izdatnicu materijala. Jedna izdatnica (isti broj dostave) može sadržavati i stavke po više brojeva ugovora ali istoga kooperanta.

Kooperacija je specijalan oblik proizvodnje u kojoj je moguće još,  pored svega gore navedenog, vršiti i praćenje reprodukcije stoke (npr. krave), ali se isto upotpunjava sa aplikativnim  modulom: Knjige => ‘Registar  životinja’ i ‘Veterinarske evidencije’.
Modul ‘Kooperacija’ može funkcionirati samostalno, ipak najbolje rezultate za korisnika pruža kada se koristi u međusobnoj sprezi sa robno materijalnim knjigovodstvom.

 • Servisi (servisi vozila i strojeva, montaže i instalacije alata i uređaja)

Servis je aplikacija kroz koju je moguće potpuno pratiti razne oblike servisa, bez obzira da li se radi o servisu vozila ili servisu raznih uređaja (računala, bijele tehnike, poljoprivrednih alata, i dr.) ili se radi o raznim montažama i instalacijama (vodovoda, plinskog grijanja, građevinarstva i sl.).

Aplikacija je također integrirana sa robno materijalnim knjigovodstvom tako da se izradom dokumenata automatski terete radni nalozi čime se prate troškovi i ostvaruju prihodi poduzeća. Također, moguće je vršiti i razna planiranja kapaciteta, te iste pregledavati i grafički pomoću gantograma.

Radni nalozi su integrirani sa fakturiranjem, i to na način da se na jednome izlaznom računu može evidentirati jedan ili više radnih naloga (prema vlastitoj odluci korisnika). Pri tome je potrebno naglasiti da korisnik ne prepisuje stavke naloga u izlazni račun već samo izabire na tablici naloge koje želi fakturirati. Također je moguća dorada za fakturiranje određenih situacija u građevinarstvu.

 • Putni nalozi

Kroz modul putnih naloga moguće je evidentirati vlastita vozila, voditi razne bilješke uz vlastita vozila (evidencija kvarova, servisa i dr.), evidentirati razne troškove vezane uz putne naloge, te vodit samu evidenciju putnih naloga. Pored evidencije putnih naloga moguće je vršiti i evidenciju o vožnji.

U svrhu trajnog evidentiranja poslovnih događaja moguće je definirati cijene goriva po datumima primjene, a na sličan način je moguće evidentirati i iznose dnevnica po raznim valutama i raznim državama.

Vrste troškova koje se primjenjuju na putnom nalogu moguće je podijeliti u tri osnovne kategorije, i to dnevnica, trošak prijevoza (najčešće po km) i na ostale troškove (cestarine, noćenja i sl.). Pored toga vrste troškova koje korisnik otvara moguće je vezati uz razne valute, razne vrste tečaja i uz razne poslovne banke.

Kod izrade putnog naloga moguće je vršiti i evidentiranje izdanih akontacija, a srodne putne naloge moguće je kopirati (u svrhu izbjegavanja redundantnih unosa), te ih naknadno mijenjati. Svaki putni nalog može sadržavati do 999 stavaka koje po svojem karakteru mogu biti različite vrste troškova.
Korisnik kod unosa stavke koje se odnose na dnevnice ne mora sam raditi izračune dnevnica, već jednostavno samo unosi datum i vrijeme polaska, odnosno datum i vrijeme dolaska a program će prema tablicama dnevnica sam izračunati sate na putu i predložiti broj i iznos dnevnica. Izračunati sati provedeni na putu se dijele na priznate i na ne priznate sate putovanja, tako da je moguće ukupan broj sati putovanja izmijeniti čime se neposredno utječe i na broj i iznos dnevnica.

Upisom putnog naloga automatski nastaje i knjiga putnih naloga u kojoj su poredani kronološki.

 • Administrator WERPa

Administrator WERPa je administrativni modul u kojem se određuju neki osnovni sistemski parametri za funkcioniranje svih aplikacija. Pored toga ovdje je otvaraju grupe korisnika, određuju se ovlasti i prava pristupa svakog korisnika pojedinačno, također ovdje se unose i kombinacije knjiženja i dr.

Od raznog broja mogućnosti kratko ćemo se osvrnuti samo na administraciju prava korisnika. Dakle, za svakog korisnika je moguće odrediti prava pristupa i to na način da mu se može ograničiti pristup pojedinoj aplikaciji, može mu se ograničiti pristup pojedinim izbornicima unutar aplikacije, a mogu mu se ograničiti i aktivnosti unutar samih tablica. Radi što lakše ilustracije recimo da neki korisnik može pristupiti robno-materijalnom knjigovodstvu, unutar toga može samo raditi primku (kalkulaciji), te istu može samo dodati, ali je npr. ne može odknjižiti.

Administracija je u biti vrlo jednostavna, te ukoliko kod korisnika postoji osoba koja ima ulogu sistem administratora ona može gotovo u trenutku izvršiti izmjene kroz tablice ovlasti u administratoru kako bi pojedinome korisniku npr. dozvolila ili zabranila rad na pojedinim procesima raznih aplikacija.

Pored toga, potrebno je naglasiti aspekt sigurnosti, naime prilikom svakog dodavanja/izmjene u bilo koji prometni podatak se evidentira šifra i datum prijavljenog korisnika koji je navedeni podatak dodao/izmjenio, te se evidentira i jedinstveni broj radne stanice korisnika. Na ovaj način omogućena je neposredna informacija o tome koji je korisnik pojedini podatak dodao, odnosno izmjenio.

Završna riječ:

Potrebno je istaknuti da je projekt WERP informacijski sustav koji je u potpunosti razvijen od tvrtke Bilanca, te tvrtka Bilanca na njega polaže autorsko pravo. Dakle, sve izmjene zahtjevane od strane korisnika ugrađuje, testira i implementira upravo tvrtka Bilanca, a ne treće osobe i/ili tvrtke. Informacijski sustav WERP nastao je na temelju dugogodišnjih iskustava na svim gore nabrojenim područjima, te na iskustvima prethodnog informacijskog sustava tvrtke Bilanca (IBIS).

Neke od osobitosti informacijskog sustava WERPa su da je on napisan u objektno orijentiranom jeziku posljednje generacije pod nazivom Clarion. Tvrtka koja je proizvođač alata (Softvelocity Inc.) neprestano ulaže u njegov daljnji razvoj, a za istaknuti je da je tehnička podrška vrlo dobro organizirana što korisniku programa napisanih u Clarion-u garantira stabilnost i sigurnost u radu. Također, tvrtka Bilanca je pretplaćeni korisnik za sve nadogradnje i nove verzije alata, čime se još jednom garantira korisniku implementacija novih tehnika i tehnologija u svrhu što efikasnijeg i olakšanog poslovanja.

Za istaknuti je da broj radnih stanica u računalnoj mreži korisnika nije ograničen,  te da korisnik ne plaća nikakve dodatne licence za datotečni sustav kao što je slučaj sa nekim drugim bazama podataka.

Također, nadogradnje svih računala u mreži sa novim verzijama programa se automatski izvršavaju prilikom pokretanja programa. Time se izbjegavaju nepotrebna ometanja korisnika u radu, a istovremeno se osigurava da svaki korisnik u računalnoj mreži rabi upravo posljednju verziju programa.

 • Mogućnosti i ograničenja projekta

Projekt WERP ima nekoliko specifičnih mogućnosti što ga znatno razlikuje od ostalih projekata koji postoje na tržištu:

 • Broj tvrtki koje možete voditi: 999
 • Broj poslovnih jedinica po tvrtki: 999
 • Broj odjela u poslovnici: 999999
 • Broj sintetičkih mjesta troška/prihoda: 999
 • Broj analitičkih mjesta troškova, prihoda i investicija u tijeku: 999999
 • Broj dokumenata po vrsti: 999999
 • Broj stavki po dokumentu: 999999
 • Broj poslovnih partnera: 999999
 • Broj artikala: 999999
 • Broj blagajni u poslovnoj jedinici: 999
 • Neograničeni broj radnih stanica u računalnoj mreži, itd.

Putanja prema prometnim i nekim matičnim podacima je varijabilna, što znači da je sustav vrlo fleksibilan te omogućava npr. vođenje 15 tvrtki, a od toga sve mogu imati zajednički šifarnik partnera i kontni plan, međutim svaka od navedenih tvrtki može imati svoj šifarnik artikala. Naravno, prometni podaci su isključivo odvojeni šifrom tvrtke i nalaze se u zasebnim datotekama. Takav sustav je lakše održavati, datoteke su po veličini manje, a i ako dođe do kvara recimo na jednoj datoteci npr. tvrtke 1, ostale tvrtke mogu nesmetano raditi.

Podaci na sistemu ostaju npr. do 10 godina unazad ili trajno, a pristup prošlim godinama je vrlo jednostavan, tj. jednostavnim izborom godine i poduzeća rada korisnik se trenutno prebacuju u željenu godinu i poduzeće. Naravno, ukoliko se radi o podacima prošlih godina, tj. godina koje su obrađene i zaključene, korisniku je omogućen pregled i ispis svih podataka, ali onemogućene su izmjene i doknjižavanja istih.